Årsmöte 2024

april 17, 2024


Staffansgården, onsdagen den  24 april,  kl 21:30.

Sportlov 2024

februari 17, 2024


Ingen träning under sportlovet.

Ny termin

januari 9, 2024

Gradering och avslutning

december 13, 2023


Måndag 18/12 erbjuds tillfälle att gradera för de tränande som är kallade. Nybörjargraderingen börjar 18:30, övriga börjar sin gradering 19:30. Var på plats i god tid!


Sista träningen för terminen äger rum 20/12. Samtliga grupper träffas i dojon för gemensam träning med start 18:30. Efter träningen följer det traditionella avslutningsfikat.

Ny termin

augusti 21, 2023

Avslutning

juni 04, 2023


Välkomna till avslutningen av VT-23, 7 juni på Brunnbybadet. Festligheterna börjar ca 18-18:30. Det blir lekar , grillning och annat skoj!

Gradering

maj 30, 2023


Graderingen för vårterminen 2023 är måndag 5 juni på Staffansgården. Ingen träning, enbart gradering.

Påsklov

mars 19, 2023


Ingen träning under påsklovet, 3/4 till 10/4.

Samarbete med Stegen

mars 20, 2023

Årsmöte

mars 01, 2023


KALLELSE till ÅRSSTÄMMA

För perioden 2022-08-03 – 2022-12-31

i

Knivsta Goju Ryu Karate-Do, Kampkonstförening

 

TID: Lördagen 11 mars 2023, kl 12:00

PLATS: Hemma hos Senpai Robert, Sättragatan 23D

 

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. En revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  4. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
  5. samt ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 14. Plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.

SLUT

/Styrelsen